post-image

สมัครบริการ Bakery Elf. เปิดครัวลุ้นโชค รอบ2 ฟรี!!
ลุ้นรับ จักรยานฟิกเกียร์สุดแนว

ง่าย ๆ แค่กดสมัคร *452700201 แล้วโทรออกฟรี!!
และรอรับคำถาม และร่วมตอบคำถาม (3บ./ข้อความ)

กติกา..

1. ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องมากที่สุดลำดับที่ 1 มีสิทธิรับรางวัล จำนวน 1 รางวัล
2. ผู้ร่วมสนุกจะได้รับคำถามวันละ 2 ข้อความ ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
3. ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง 17 กรกฎาคม 2556
4. ของรางวัล จักรยานฟิกเกียร์สุดแนว

เงื่อนไข..

1. ผู้ที่ได้รับข้อความ “เที่ยวไทยได้โชค” มากที่สุดลำดับที่ 1 มีสิทธิรับรางวัล จำนวน 1 รางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิรับรางวัลเพียง 1 รางวัล (สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น)
3. ประกาศผลวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ http://click.vithita.com/และ www.facebook.com/VithitaClick
5. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด เพื่อกำหนดวัน เวลาในการรับของรางวัล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และหรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด้
7. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต และหรือผู้จำหน่ายสินค้า โดยตรง
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด
11. ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานประกอบการรับของรางวัล ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และซิมโทรศัพท์ หมายเลขที่ใช้ร่วมสนุกในกิจกรรม
12. พนักงานบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
13. กรณีเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการร่วมสนุก คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด