post-image

สมัครบริการ เที่ยวไทยได้โชค ฟรี!!
“ลุ้นรับ iPod Touch Gen 5”

เพียงกด*295*1# โทรออก ฟรี!!

กติกา..

1. เพียงแค่สมัครบริการ เที่ยวไทยได้โชค ฟรี ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล!!
2. ผู้ร่วมสนุกจะได้รับข้อความ วันละ 2 ข้อความ (ค่าบริการ ข้อความละ 3 บาท)
3. ระยะเวลา 17 เมษายน ถึง 17 กรกฏาคม 2556 (3 เดือน)
4. ของรางวัล iPod Touch Gen 5 จำนวน 1 รางวัล
5. เฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้น
6. ผู้ได้รับข้อความ มากที่สุด มีสิทธิรับรางวัลจำนวน 1 รางวัล

เงื่อนไข..

1. ผู้ที่ได้รับข้อความ “เที่ยวไทยได้โชค” มากที่สุดลำดับที่ 1 มีสิทธิรับรางวัล จำนวน 1 รางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิรับรางวัลเพียง 1 รางวัล (สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น)
3. ประกาศผลวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ http://click.vithita.com/และ www.facebook.com/VithitaClick
5. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด เพื่อกำหนดวัน เวลาในการรับของรางวัล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และหรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด้
7. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต และหรือผู้จำหน่ายสินค้า โดยตรง
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด
11. ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานประกอบการรับของรางวัล ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และซิมโทรศัพท์ หมายเลขที่ใช้ร่วมสนุกในกิจกรรม
12. พนักงานบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
13. กรณีเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการร่วมสนุก คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด