post-image

สมัครบริการ คำถามพาเพลิน ฟรี!!
“ลุ้นรับ Samsung galaxy S4”

เพียงกด *452700211 โทรออก ฟรี!!

กติกา..

1. เพียงแค่สมัครบริการ คำถามพาเพลิน ฟรี ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล!!
2. ผู้ร่วมสนุกจะได้รับข้อความคำถามพร้อมคำตอบ ผู้ร่วมสนุกเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้อง ค่าบริการ ครั้งละ 3 บาท
3. ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2556 (3 เดือน)
4. ของรางวัล Samsung galaxy S4 จำนวน 1 รางวัล
5. เฉพาะลูกค้า AIS Dtac True

เงื่อนไข..

1. ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องมากที่สุดลำดับที่ 1 มีสิทธิรับรางวัล จำนวน 1 รางวัล
2. ผู้ร่วมสนุกจะได้รับคำถามวันละ 3 ข้อความ ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
3. ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2556
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิรับรางวันเพียง 1 ราวัล (สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น)
5. ประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ บริษัทวิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด
6. ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ http://www.click.vithita.com/ และ http://www.facebook.com/VithitaClick
7. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัทวิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด เพื่อกำหนดวัน เวลาในการรับของรางวัล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และหรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด
9. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดได้
10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต และหรือผู้จำหน่ายสินค้าโดยตรง
12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด
13. ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานประกอบการรับของรางวัล ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และซิมโทรศัพท์ หมายเลขที่ใช้ร่วมสนุกในกิจกรรม
14. พนักงานบริษัทวิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
15. กรณีเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการร่วมสนุก คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด